Perfil do autor

Pereira, Leonardo Matheus Marcondes, UNESP-Tupã, Brasil

  • n. 3 (2012) - Artigos
    A study about the performance of time series models for the analysis of agricultural prices
    Resumo  PDF